nkhhAa target="_blank"/class16for3 m2a" newpa"${furl()}${x.permalink}/?l-3 stBlog">${fn(x.titl/,26)|escape}nkhh<#--推荐日志-->nkhh推荐过这篇日志的人:w-fce n>w-f40"mnkhhhhhhhhAa class16for3 noul"/target="_blank"/ni;efocus16true" newpa"b.bst.1blog.163imlm/${x.remlmmenderNam/}/"mnkhhhhhhhhAat: alt="${x.remlmmenderNicknam/|escape}" onerror="tnis.src=loc-33on.f40"yclass16cwd bdwa bdc0"/erc="${fn1(x.remlmmenderNam/)}"/>nkhhhhhh nkhhhhhh hhAa class16for3 m2a" target="_blank"/ni;efocus16true" newpa"b.bst.1blog.163imlm/${x.remlmmenderNam/}/"mnkhhhhhhhhhhhh${fn(x.remlmmenderNicknam/,6)|escape}nkhhhhhh hhA/arnkhhhhhhhhA -rrnkhhhhhhA -rrnkhhhhhh{ if}nkhh {/list}nkhhhhA/-rrnkhhhh{if !!b&&b.length>0}nkhh Ap yclass16for6">他们还推荐了:·${y.remlmmendBlogTitl/|escape}nkhh<#--引用记录-->nkhhnkhhhhAlor:i讶newp觩top: for7">转载记录:nkhhhhAul class16tbac">nkhhhh{list d as x}nkhh hhAliyclass16clearfix"mnkhhhhhh Alor:i讶newp觩top: iblogx">·nkhhhhhh A-ryclass16tbl tnide ptop:">Aa target="_blank"/class16for7 m2a" newpa"${x.referBlogUrl}">${x.referBlogTitl/|escape}Aa target="_blank"/class16for7 m2a" newpa"${x.referHom/Pag/}">${x.referUserNam/|escape}nkhh<#--博主推荐-->nkhhnkhhhh{list a as x}nkhh {if !!x}nkhh Aliyclass16tnide">Aa target="_blank"/class16for3 m2a" newpa"b.bst.1blog.163imlm/${x.userNam/}/${x.permalink}/?remlmmendBlog" titl/="${x.titl/|;efault:""|escape}">${x.titl/|;efault:""|escape}nkhh<#--随机阅读-->nkhhnkhhhh{list a as x}nkhh {if !!x}nkhh Aliyclass16tnide">Aa target="_blank"/class16for3 m2a" newpa"b.bst.1blog.163imlm/${x.userNam/}/${x.permalink}/?personalRemlmBlog" titl/="${x.titl/|;efault:""|escape}">${x.titl/|;efault:""|escape}nkhh<#--首页推荐-->nkhhnkhhhh{list a as x}nkhh {if !!x}nkhh Aliyclass16tnide">Aa target="_blank"/class16for3 m2a" target="_blank"/nref="${x.blogUrl|;efault:""|escape}?remlmmendReader"/titl/="${x.blogTile|;efault:""|escape}">${x.blogTile|;efault:""|escape}nkhh<#--历史上的今天-->nkhh4}{break}{ if}nkhhhhhh{if !!x}nkhh hhhhAliyclass16tnide for:tmnkhhhhhhhhhhAa class16m2a" target="_blank"/ newpa"b.bst.1blog.163imlm/${x.userNam/}/${x.permalink|;efault:""}" /titl/="${x.titl/|;efault:""|escape}">${fn1(x.titl/,60)|escape}${fn2(x.ccounshTim/,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}nkhhhhhhhhA/lirnkhhhh {/if}nkhh {/list}nkhhhhA/ulrnkhhnkhh<#--被推荐日志-->nkhh${fn(x.titl/,26)|escape}nkhhhhA#--上一篇,下一篇-->nkhhnkhhhh {if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}nkhh hh Alor:i讶newp觟lft iblogxiicn0 icn0-620"m A lor:>nkhhhhhhhA-ryclass16ptop: tnide">Aa class16m2a" newpa"b.bst.1a1382.op3683.blog.163imlm/${blogDetail.preBlogPermalink}/"m${blogDetail.preBlogTitl/|escape}nkhhhhhhhA-ryclass16pright tnide">nkhh<#-- 热度 -->nkhhw-fce n>w-f40"mnkhhhhhhAa class16for3 noul"/target="_blank"/ni;efocus16true" newpa"b.bst.1blog.163imlm/${x.ccounsherUsernam/}/"mnkhhhhhh{if x.ccounsherUsernam/==visitor.userNam/}nkhhhhhhAat: alt="${x.ccounsherNicknam/|escape}" onerror="tnis.src=loc-33on.f40"yclass16cwd bdwa bdc0"/erc="${fn1(x.ccounsherUsernam/)}&r=${visitor.imaggUpd-3 Tim/}"/>nkhhhhhh{else}nkhh hhAat: alt="${x.ccounsherNicknam/|escape}" onerror="tnis.src=loc-33on.f40"yclass16cwd bdwa bdc0"/erc="${fn1(x.ccounsherUsernam/)}"/>nkhhhhhh{ if}nkhh hhA/arnkhhhhhhA-ryclass16cwd vnam/ tnide">nkhhhhhh nkhhnkhhA#-- 网易新闻广告 -->nkhhnk hhhhhhhhAlor: class16info">${headlines.titl/|escape}nk hhhhhhhh0}nkhh hhhhhhhhhhhhhhhh{list .dslist as x}nkhh hhhhhhhhhhhhhhhh{if x_index>7}{break}{ if}nk hhhhhhhh hhAliyclass16tnide">Alor:i讶newp觟block dot"r·${x.titl/|escape}nkhhnkhhA#--右边模块结构-->nkhh更多>>
nkhhhhA-ryg-16yodaoad_r"/eet" =":block;pnone;_zoom:1.erA -rrnkhhhhA-ryg-16loloer_singl/">nkhhA#--评论模块结构-->nkhhnkhhA#--引用模块结构-->nkhhnkhhhh A-ryclass16close">nkhhhhhhhAlor:i讶newp觶tag iblogxiicn0 icn0-57"> A lor:>nkhhhhhnkhhhhA#--博主发起的投票-->nkhh    ${fn1(x.voteTim/)}nkhhhhhhhh{if x.userNam/==''}{ if}nkhhhh{/if}nkhh {/list}nkhhnknkvew wumiiPermaLink = "b.bst.1blog.163imlm/a1382.op3683/blog/static/45495007ic1331574332554/"; //文章的永久链接,作为文章的唯一标识nkvew wumiiTags = ""; //文章标签,以英文逗号分隔,如:"标签1,标签2"nkvew wumiiSitePrefix = "b.bst.1blog.163imlm/a1382.op3683/"; //博客的主页地址,作为博客的唯一标识nkvew wumiiParams = "&num=5&mode=3&pf=blog163"; //num为默认显示的相关文章数目,mode为默认的显示模式(1为文字,2为图片,3为自动) nknk A -rrnkhhhhhhA-ryclass16r cr hade"> A -rrnkhhhh-mb lcr bh lorce">nkhhhhhhA-ryclass16l bl bh"> A -rrnkhhhhhhA-ryclass16r br bh"> A -rrnkhhhhhhA-ryclass16c bc bh lcr"> A -rrnkhhhh A -rrnkhhhhhhA-ryclass16l wl t lt"> A -rrnkhhhhhhA-ryclass16l wl b lb">  A -rrnkhhhhhhA-ryclass16w wr t rt"> A -rrnkhhhhhhA-ryclass16w wr b rb"> -are n>-smb"><-ryclass16wkg h lorce"><-ryclass16l h">   -are n>-fot"rnkhh<-ryclass16wkg h">nkhhhh

页脚

nkhhhh<-ryclass16k">hhhhhh
我的照片书nkhhhhhhnkhhhhhh手机博客nkhhhhhh下载LOFTER APPnkhhhhhhAlor:i讶newp觩 fo10"m-Alor:i讶newp觙or8" g-16$_foot_sublcribe">订阅此博客nkhhhh网易公司版权所有 ©1997-ic17nkhhnkhh<-ryclass16n>-layer"/g-16blog-163-mlm-layer">-tpl n>-inic pni;}"/g-16blog-163-mlm-templ-3 "/eet" =":block;pnone;">hh-jst-a1"mhh ${u}nkhh-jst-d0"mhhhhhh{list wl as x}nkhh hhhh<-ryclass16grp">${x.g}nkhhhhhhhh{list x.l as y}nkhh hhhhAa class16itm noul"/newpa"#" ni;efocus16true" nam/="{if txt/of(y.v)=='string'}${y.v}{else}${y_index}{ if}"m${y.n}nkhh-jst-d1"m {if ;efined('wl')}nkhhhhhhhh{list wl as x}${x.n}nknknkhhwindow.N = {tm:{'zbtn':'nbtn',nkhhhhhhhhhhhhhhhhhh'bdc0':'bdc0','bdc2':'bdc1',nk hh'bgc0':'bgc0','bgc1':'bgc1','bgc2':'bgc2','bgh0':'bgc9',nk hh'for0':'for3','for1':'for4','for2':'for5','for3':'for6','for4':'for7','for5':'for9'}};nkhhD-3 .servTim/ = '06/27/ic17 06:36:39';nkhhloc-33on.api = 'b.bst.1api.blog.163imlm/';nkhhloc-33on.msg = 'b.bst.1api.blog.163imlm/msg/dwr';nkhhloc-33on.dwr = 'b.bst.1api.blog.163imlm/a1382.op3683/dwr';nkhhloc-33on.vcd = 'b.bst.1api.blog.163imlm/cap/captcha.jpgx?orrentId=45495007&r=';nkhhloc-33on.mrt = 'b.bst.1b.bst.126.net/ .dpag//styl//mbox/';nkhhloc-33on.fce = 'b.bst.1os.blog.163imlm/mlmmon/ava.s?host=';nkhhloc-33on.fce2= 'b.bst.1os.blog.163imlm/mlmmon/ava.s?host=';nkhhloc-33on.passportfce = 'b.bst.1os.blog.163imlm/mlmmon/ava.s?passport=';nkhhloc-33on.fpr = 'b.bst.1b.bst.126.net/mlmmon/portrait/frce/preview/';nkhhloc-33on.f60 = 'b.bst.1b.bst.126.net/mlmmon/frce60.png';nkhhloc-33on.f140= 'b.bst.1b.bst.126.net/mlmmon/frce140.png';nkhhloc-33on.f40 = loc-33on.f140;nkhhloc-33on.adf140= 'b.bst.1b.bst.126.net/mlmmon/admirefrce140.png';nkhhloc-33on.ept = 'b.bst.1b.bst.126.net/mlmmon/empty.png';nkhhloc-33on.gui;e_profile_add= 'b.bst.1b.bst.126.net/mlmmon/gui;e_profile_add.gif';nkhhloc-33on.phtoto_dream = 'b.bst.1photo.dream.163imlm/blog/writeBlogCaclback.do';nkhhwindow.CF = {nkhhhhca:falsenkhhh,mi;:-3nkhhh,cb:''nkhhh,cc:falsenkhhh,cd:falsenkhhh,c/:'-3'nkhhh,ck:0nkhhh,ci:['api.blog.163imlm'nkhhhhhhh,'b.bst.1photo.163imlm/photo/html/cr2ssdomain.html?t=ic100205'nkhhhhhhhhnkhhhhhh ,'ud.blog.163imlm'nkhhhhhhhhnkhhhhhh nkhhhhhh nkhhhhhh ]nkhhh,cj:[-3]nkhhh,cl:''nkhhh,cm:["",6blog/",6album/",6music/",6collegsion/",6friends/",6profile/",6pprank/",6",6loloarchive/"]nkhhh,cf:0nkhhh,co:{pv:falsenkhhhhhhh,ti:87267366nkhhhhhh ,tg:''nkhhhhhh ,tc:0nkhhhhhhh,tl:3nkhhhhhhh,ut:0nkhhhhhhh,ug:''nkhhhhhh ,um:''nkhhhhhh ,ui:0nkhhhhhhh,ud:true}nkhhh,cp:{nr:1nkhhhhhh ,cr:1nkhhhhhh ,vr:-adenkhhhhhh ,fr:0}nkhh ,cs:0nkhhh,ct:{'nav':['首页','日志','相册','音乐','收藏','博友','关于我','LOFTER'],'enabled':[0,1,6],';efaultnav':orrseInt('11111111',2)}nkhhh,cu:falsenkhhh,cv:falsenkhhh,cw:falsenkhh};nkhhwindow.UD = {};nkhhUD.host = {nkhhhh userId:45495007nkhhhhh,userNam/:'a1382.op3683'nkhhhhh,nickNam/:'大森林保险理财'nkhhhhh,imaggUpd-3 Tim/:1483668453272nkhhhhh,baseUrl:'b.bst.1a1382.op3683.blog.163imlm/'nkhhhhh,gender:'他'nkhhhhh,email:'a1382.op3683@163imlm'nkhhhhh,photo163Nam/:'a1382.op3683'nkhhhhh,photo163HostNam/:'a1382.op3683'nkhhhhh,TOKEN_HTMLMODULE:''nkhhhhh,isMultiUserBlog:falsenkhhhhh,isWumiUser:truenkhhhhh,sRank:-adenkhh};nknkhhhhnkhhhhnkhhnkhhnkhhhh_gtes_nacc='blog';neteaseTrogker();nkhhhhnkhhhh .d Imag/().src = 'b.bst.1blog.163imlm/ .dpag//imaggs/analyse.png?s=p&t='+ .d D-3 ().getTim/();nkhhnknkwindow.sesTim/out(fungsion(){nkhh(fungsion(i,s,o,g,r,a,m){i['Googl/AnalyticsObjegs']=r;i[r]=i[r]||fungsion(){nkhh(i[r].q=i[r].q||[]).ccsh(arguments)},i[r].l=1* .d D-3 ();a=s.createEtoment(o),nkhhm=s.getEtomentsByTagNam/(o)[0];a.async=1;a.erc=g;m.orrentNode.insertBefore(a,m)nkhh})(window,document,'lcript','//www.googl/-analytics.mlm/analytics.js','ga');nknkhhga('create', 'UA-69204963-1', 'auto');nkhhga('send', 'pag/view');nk},300);nknknknkhnknknknkhhhhwindow.sesTim/out(fungsion(){nk J.loadScript('b.bst.1music.ph.126.net/ph.js?0r1');nk nk J.costD-3aByDWR(loc-33on.dwr,'MusicBeanNew','letCopyrightMusicSessionToken',false);nk },1000);nknknknknkwindow.sesTim/out(fungsion(){nkhh vew lcript = document.createEtoment('lcript');nkhhhhlcript.async = 1;nkhhhhlcript.src = 'b.bst.1b1.bst.126.net/ .dregflow/res/js/blog_aswlf_V3_1.js';nkhh document.body.appendChild(lcript);nkhhhh },300);nknkhnkhhhhnkhhhhhhnknknk